Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1. Algemeen
1. Op alle door Cultureel en Congrescentrum De Rank BV, hierna te noemen de Rank, uitgebrachte offertes en aangegane overeenkomsten van huur en verhuur van zalen, verrichten van diensten en/of werkzaamheden en op alle rechtsbetrekkingen tussen de RANK en haar wederpartijen zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkingen daarvan moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op hetgeen tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven het eerder overeengekomen door de RANK wordt verricht en/of geleverd. 3. Bij het aangaan van een overeenkomst geeft de wederpartij te kennen akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen wordt de laatst geldende versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing geacht. 4. Voorwaarden van de wederpartij en die van derden zijn van toepassing uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door de RANK anders is aangegeven.
Artikel 2. Offertes en opties 1. De RANK kan geheel vrijblijvend aan de wederpartij een optie op de faciliteiten van de RANK verlenen. De RANK doet alsdan een aanbieding/offerte met vermelding van de geldigheidsduur van deze optie. De maximale geldigheidsduur bedraagt 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen. Indien de wederpartij niet binnen het verstrijken van de geldigheidsduur aan de RANK kenbaar maakt geen gebruik te willen maken van de faciliteiten van de RANK, dan is het aanbod conform de aanbieding/offerte van de RANK vervallen. 2. Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Afbeeldingen, tekeningen, beschrijvingen, opgaven en overige informatie in offertes, orderbevestigingen, prospectussen e.d. van de RANK dienen slechts ter globale aanduiding van de door de RANK te verhuren ruimte(n), te verrichten diensten en werkzaamheden en/of te leveren zaken, en zijn voor details nimmer bindend. 3. Bij samengestelde prijsopgave bestaat er voor de RANK geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van het overeengekomen tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 4. Opdrachten tot verzorging van bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven, slechts aanvaard onder de voorwaarde, dat ten minste 14 werkdagen voor het plaatsvinden van het evenement, het juiste aantal deelnemers door de wederpartij aan de RANK is medegedeeld. De RANK is gerechtigd hiervan schriftelijk mededeling te verlangen.
Artikel 3. Reservering en overeenkomst 1. Reservering geschiedt telefonisch, schriftelijk – waaronder inbegrepen e-mail of andere elektronische wijze – of persoonlijk ten kantore van de RANK of aan een bevoegde medewerker bij één van haar vestigingen. 2. Een reservering door de wederpartij geldt als een aanvraag tot overeenkomst. 3. De RANK kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een overeenkomst weigeren. 4. De overeenkomst gaat slechts dan in na schriftelijke bevestiging van de reservering door de RANK. De RANK kan van de wederpartij een schriftelijk bevestiging verlangen binnen de daarvoor geldende termijn, zijnde de termijn genoemd in de aanbieding of offerte als omschreven in artikel 2 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden. Artikel 4. Prijzen 1. Door de RANK afzonderlijk opgegeven prijzen van zaalhuur, zijn inclusief eventuele vergoedingen voor gas, water, elektra (230V), schoonmaak etc. 2. Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan de hand van het aantal door de wederpartij opgegeven personen. Hiervoor gelden de in artikel 5 neergelegde betalingscondities. Indien bij de opdracht geen voorbehoud voor het aantal deelnemers is gemaakt wordt meerverbruik achteraf op nacalculatiebasis aan de wederpartij in rekening gebracht. Indien de wederpartij niet voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers (artikel 2 lid 4) is de RANK gerechtigd de prijs minimaal naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te berekenen. 3. De RANK is gerechtigd om prijsstijgingen, die zich drie maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen voordoen, aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij wordt uitgegaan van het CBS-prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, dan wel enig daarvoor in de plaats komend indexcijfer. 4. De RANK behoudt zich het recht voor meerwerk of geleverde diensten, faciliteiten of accommodaties, die niet zijn opgenomen in de overeenkomst, in rekening te brengen bij de wederpartij.
Artikel 5. Betalingscondities 1. Alle in offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en/of facturen vermelde bedragen zijn in beginsel inclusief BTW, maar exclusief andere van rechtswege geldende toeslagen, tenzij anders is vermeld. 2. De wederpartij is de in de overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd dan wel, voor zover de overeenkomst werd gesloten meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop de als gevolg van die overeenkomst te verrichten diensten verleend moeten worden, de prijzen welke gelden op het moment dat de dienst(en) moet(en) wordt(den) verleend, Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de wederpartij doorberekend. 3. De RANK behoudt zich het recht voor een aanbetaling, tussentijdse betaling of borgsom te verlangen van de wederpartij. 4. Betaling dient te geschieden, indien niet anders is overeengekomen, binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder recht op korting, schuldverkrijging of opschorting. 5. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de wederpartij in gebreke zonder dat ingebrekestelling is vereist. 6. Ontbinding of vernietiging van een overeenkomst of annulering schort de betalingsverplichting voor de wederpartij niet op. 7. Lopende klachtafhandeling, op handen zijnde annulering, aanvraag tot of toegewezen reclamering schorten de betalingsverplichting voor wederpartij niet op. 8. Het is de wederpartij niet toegestaan bedragen te verrekenen bij het doen van betalingen. 9. Indien de wederpartij in gebreke is, dient hij aan de RANK alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke inningskosten worden gesteld op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 200,00, alles te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW. 10. Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen dertig dagen na factuurdatum is de RANK gerechtigd aan de wederpartij een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van de wettelijke rente plus 2% - gerekend vanaf de factuurdatum – over het totale bedrag der factuur. 11. Iedere betaling zal, ongeacht enige door de wederpartij bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de wederpartij aan de RANK in de navolgende volgorde: - a. De kosten van de executie; - b. De gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten; - c. De schade; - d. De hoofdsom. Betaling geschiedt in Nederlandse courant.
Artikel 6. Gebruik van het gehuurde 1. Aangenomen wordt dat het gehuurde en de daarbij eventueel gehuurde apparatuur door de wederpartij in goede staat van onderhoud is aanvaard, zonder zichtbare gebreken is en goed functioneert, behoudens voor zover de wederpartij binnen een uur na aanvang van de huur aan de RANK melding doet va door hem geconstateerde gebreken. 2. De wederpartij is gehouden het gehuurde slechts te gebruiken voor dat doel waarvoor de overeenkomst met de RANK is aangegaan en welk doel daarbij aan de RANK is meegedeeld. 3. De wederpartij is gehouden het gehuurde slechts te gebruiken binnen de overeengekomen tijden. Eventuele op- of afbouw van apparatuur of materialen dient binnen de gehuurde tijden plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen. 4. De wederpartij staat jegens de RANK in voor alle personen die zich op uitnodiging van de wederpartij of anderszins wegens enige relatie met de wederpartij in of in de nabijheid van de door de RANK aan de wederpartij verhuurde (gedeelte van) onroerende zaken bevinden. Zij is jegens de RANK aansprakelijk voor alle door deze personen veroorzaakte schade, uit welke hoofde ook en hoe ook ontstaan, zulks onverminderd de aanspraken welke de RANK jegens die personen heeft. 5. De wederpartij dient zich te houden aan de huisregels en ordemaatregelen van de RANK. De wederpartij dient de aanwijzingen van personeel van de RANK direct op te volgen. 6. De wederpartij is verplicht zich te houden aan de door de Brandweer en/of de verhuurder/beheerder gegeven aanwijzingen in verband met (brand) veiligheid in het gehuurde. Het is in het kader hiervan ook niet toegestaan dat de wederpartij zelf vuurwerk/sterretjes, kaarsen en/of waxinelichtjes ontsteekt. 7. In de gebouwen van de RANK is roken en het gebruik van een rookkanon niet toegestaan. 8. De wederpartij mag alleen eigen en/of door hem gehuurde apparatuur in het gehuurde gebruiken, indien hiervoor door de verhuurder/beheerder uitdrukkelijke toestemming is verleend. De bedoelde apparatuur mag nimmer aan de apparatuur van de verhuurder/beheerder worden aangesloten – met uitzondering van aansluitingen op het lichtnet – tenzij hiervoor door de verhuurder/beheerder uitdrukkelijke toestemming is verleend en aansluiting door een medewerker van verhuurder/beheerder wordt verzorgd. Een uitzondering geldt voor het gebruik van de eigen laptop voor onder andere het houden van presentaties. 9. Het is de wederpartij, onverminderd de overige bestaande wetten en verordeningen, niet toegestaan consumptieartikelen, dranken e.d. in het gehuurde van de RANK te verstrekken, te verkopen of te doen verkopen. Consumpties e.d. dienen te worden betrokken via de catering van de RANK. 10. Het gebruik van het gehuurde zal in overeenstemming met het RANK-beleid betreffende zaalverhuur zijn. Het gebruik van het gehuurde zal daarom voor de RANK geen (dreigende) risico’s hebben voor onder meer de openbare orde, veiligheid, de naam, reputatie en imago van de RANK. 11. Het maken van reclame, het aanbrengen van opschriften, mededelingen en dergelijke en/of versieringen in of aan het gebouw of op het terrein van de RANK is niet toegestaan zonder toestemming van de RANK en/of de verhuurder/beheerder. 12. De wederpartij is verplicht in zijn of namens hem uitgebrachte reclame en aankondigingen, hoe ook genaamd, over zijn in het gehuurde te organiseren evenement/bijeenkomst expliciet te vermelden dat hij de organisator is. Het is de wederpartij daarbij niet toegestaan te (doen) vermelden of de indruk te wekken dat de RANK (mede) organisator is op straffe van verbeurte van een zonder rechterlijke tussenkomst door de wederpartij aan de RANK verschuldigde direct opeisbare boete van tweemaal de overeengekomen huurprijs. Daarnaast is wederpartij gehouden bij overtreding van het bovenstaande aan de RANK de (gevolg) schade te vergoeden die de RANK hierdoor lijdt. Van het bovenstaande kan uitsluitend met schriftelijke toestemming en onder door de RANK te stellen voorwaarden worden afgeweken. 13. De verhuurder/beheerder draagt medezorg voor het in gereedheid komen van de accommodatie. 14. De verhuurder/beheerder en allen in dienst of opdracht van de verhuurder/beheerder hebben te allen tijde toegang tot alle ruimten en faciliteiten die door de verhuurder/beheerder worden verhuurd/beheerd. 15. De RANK is verplicht ervoor te zorgen dat de wederpartij gebruik kan maken van de faciliteiten en accommodaties vermeld in de overeenkomst gedurende de in de overeenkomst vermelde tijden. Gebruik van de faciliteiten of accommodaties buiten de overeengekomen tijden zullen door de RANK in rekening worden gebracht bij de wederpartij. 16. De bovengenoemde verplichting voor de RANK geldt niet indien er sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 11 van deze algemene voorwaarden- en/of indien er sprake is van annulering dan wel ontbinding van de overeenkomst. 17. Na het gebruik, maar binnen de overeengekomen huurperiode, dient de accommodatie door de wederpartij te worden opgeleverd in staat waarin deze voor gebruik verkeerde. 18. De RANK behoudt zich het recht voor eventuele benodigde schoonmaakkosten, kosten voor herstelwerkzaamheden, evenals schade aan faciliteiten en accommodaties, veroorzaakt door de wederpartij of door hem toegelaten personen, in rekening te brengen bij de wederpartij. Bij het gebruik van confetti, rijst, e.d. zal € 200,00 extra in rekening worden gebracht. 19. De RANK kan van de wederpartij verlangen dat hij voor het door hem in het gehuurde te organiseren evenement/bijeenkomst een annuleringsverzekering afsluit en/of een aansprakelijkheidsverzekering voor eventuele schade aan het gehuurde, de RANK en/of de inventaris. 20. De wederpartij is volledig aansprakelijk voor de afdracht van auteursrechtelijke en nabuurrechtelijke vergoedingen waaronder begrepen de verschuldigde afdrachten aan auteursrechtelijke organisaties zoals BUMA, SENA, STEMRA e.d. met betrekking tot het door de wederpartij georganiseerde evenement. Dit geldt ongeacht of er sprake is van huur, uitkoop of barrage en ongeacht of er entreegelden worden geheven. De wederpartij vrijwaart de RANK voor elke aanspraak van derden in of buiten rechten uit hoofde van auteursrechten en/of naburige rechten.
Artikel 7. Wijzigingen en overboekingen 1. Verzoek tot wijziging of overboeking door de wederpartij dient schriftelijk en onder begeleiding van alle bescheiden met betrekking tot de overeenkomst te worden ingediend. 2. Wijziging van een overeenkomst of overboeking is slechts mogelijk indien omstandigheden dit toelaten. 3. Wijziging in het aantal personen en/of programma zijn slechts mogelijk tot 80% van de eerder overeengekomen reserveringswaarde, als bedoeld in artikel 8. 3. De RANK behoudt zich het recht voor kosten die voortvloeien uit wijziging of overboeking, uitgevoerd op verzoek van de wederpartij, in rekening te brengen bij de wederpartij. 4. De RANK is gerechtigd om een andere ruimte en/of faciliteit ter beschikking te stellen dan het gehuurde, behoudens indien dat als evident onbillijk en voor de wederpartij als klaarblijkelijk i.e. bezwaarlijk moet worden beschouwd. De wederpartij heeft in dat laatste geval het recht om met onmiddellijke ingang de overeenkomst, waarop de aanpassing van de RANK betrekking heeft, te beëindigen, onverminderd haar verplichtingen uit hoofde van andere overeenkomsten. De wederpartij heeft, indien de RANK een ruimte toewijst waarvoor een lagere huurprijs geldt, recht op het bedrag van het verschil tussen het gehuurde en de toegewezen ruimte. Voor het overige zal de RANK nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
Artikel 8. Annulering 1. De wederpartij is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien de RANK het aanbod niet onverwijld verwerpt. 2. Annulering door de wederpartij dient schriftelijk, onder vermelding van datum en onder begeleiding van alle bescheiden met betrekking tot de overeenkomst te worden ingediend. Aan een mondelinge annulering kan de wederpartij geen rechten ontlenen. 3. In geval van annulering van een overeenkomst blijven deze Voorwaarden onverminderd geldig. 4. In geval tot annulering wordt overgegaan na aanvang van de annuleringstermijn, of in geval van No-show, worden de kosten vermeld in de overeenkomst(en) en de omzetverwachting, inclusief de kosten voor personeel, apparatuur en overige gevolgkosten, hierna te noemen de reserveringswaarde, geheel of gedeeltelijk in rekening worden gebracht bij de wederpartij. 5. Indien niet alle overeengekomen ruimten en/of faciliteiten en/of diensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde ruimten en/of faciliteiten en/of diensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing. 6. Bedragen die de RANK met het oog op de geannuleerde overeenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de klant te allen tijde volledig aan de RANK te worden vergoed, mits de RANK niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde. 7. Indien in de overeenkomst geen annuleringstermijnen zijn opgenomen gelden de volgende termijnen en vergoedingen: a. Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de overeenkomst de eerste dienst zal moeten worden verleend, nader te noemen: “de ingangsdatum”, is de wederpartij niet gehouden enige vergoeding aan de RANK te betalen. b. Bij annulering meer dan 6 weken voor de ingangsdatum is de wederpartij gehouden 50% van de reserveringswaarde aan de RANK te betalen. c. Bij annulering van 6 dagen of minder voor de ingangsdatum is de wederpartij gehouden 100% van de reserveringswaarde aan de RANK te betalen.
Artikel 9. Annuleringen door de RANK 1. De RANK is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door de RANK zodanig bemoeilijk dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan de RANK gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt de RANK onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende ruimte aan voor de overeengekomen periode dan wel de overeengekomen ruimte(n) voor een andere periode. 2. In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door de RANK geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan de RANK kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard. 3. De RANK heeft te allen tijde het recht om deze overeenkomst te annuleren in geval van (dreigende) schending van haar huisregels of (dreigende) schending van haar beleid inzake zaalverhuur. In dit geval is zij aan wederpartij geen kosten verschuldigd en eveneens niet schadeplichtig.
Artikel 10. Aansprakelijkheid 1. De RANK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van de wederpartij of van personen die op uitnodiging van de wederpartij of anderszins wegens enige relatie met de wederpartij in of in de nabijheid van de door de RANK aan de wederpartij verhuurde (gedeelten van) onroerende zaken bevinden, ten gevolge van diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen tenzij deze schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de RANK of personen waarvan zij zich bedient. 2. De wederpartij verplicht zich jegens de RANK om zich goed te gedragen en zorgvuldig om te gaan met alle zaken welke haar door de RANK zijn verhuurd of anderszins ter beschikking zijn gesteld en deze na afloop van de overeenkomst in dezelfde staat waarin zij ze ontving, weer aan de RANK ter beschikking te stellen, behoudens verbruiksgoederen. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan deze zaken, welke ontstaan is tijdens uitvoering van de overeenkomst of op enig ander moment waarop deze zaken aan de wederpartij ter beschikking stonden. 3. De wederpartij is ten volle aansprakelijk voor de veiligheid en gezondheid van haar deelnemers en/of gasten. De wederpartij verplicht zich jegens de RANK zich te houden aan de regelgeving inzake de ARBO-wetgeving. Dit houdt onder meer in, dat de wederpartij zich in geval van een calamiteit, gevolgd door ontruimingsalarm, heeft te gedragen naar de richtlijnen en aanwijzingen van de bedrijfshulpverlening van de RANK. Artikel 11. Overmacht 1. Als overmacht voor de RANK, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming de RANK niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door de RANK zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. 2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan de RANK gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden. 3. Indien één der partijen bij een overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit de overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Artikel 12. Geschillen Alle overeenkomsten tussen de RANK en de wederpartij, alle offertes van de RANK en alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan zijn uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen en worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde gerechtelijke instantie te Utrecht. Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.